Organisatie

Contactgegevens stichting Happy With Water:

Leonard Roggeveenstraat 49

6708 SL Wageningen.

Telefoon Hans Konig: 06 51 422 961

E-mail: h.konig@koniggroep.nl

Bankrekeningnummer: NL61 TRIO 0254 6789 39

De stichting Happy With Water is op 15 april 2016 opgericht.

Vanaf de oprichtingsdatum heeft de stichting de ANBI status toegewezen gekregen van de Belastingdienst (Team ANBI).

Het bestuur bestaat uit drie leden:

Alle 3 de bestuursleden zetten zich volledig onbezoldigd in.

Voorzitter: Tim van Hattum.

Penningmeester: Jan Jonker.

Secretaris: Bart de Graaff.

Voor de dagelijkse leiding is Hans Konig als directeur aangesteld.

De stichting zal zoveel mogelijk gebruik maken van vrijwilligers en zodra de grootte van de organisatie het wenselijk maakt, kunnen ook betaalde medewerkers worden aangetrokken.

Doelstelling van de stichting.

Verbeteren van de drinkwatervoorziening op vele plaatsen in de wereld waar deze ernstig tekort schiet. De verbetering komt toe aan mensen die geen toegang tot een betrouwbare drinkwatervoorziening hebben. Hierdoor probeert  de stichting een bijdrage te leveren aan het verhogen van het welzijn van de doelgroep. Het beschikbaar maken van een betrouwbare drinkwatervoorziening speelt daarin een doorslaggevende  rol.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het ontwikkelen van technische hulpmiddelen om de watervoorziening te verbeteren. Te denken valt  in eerste instantie aan het ontwikkelen van een aangepaste Atmosferische Watergenerator (AWG) geschikt voor mensen die nu geen waterbron bij huis hebben.
  • Het verwerven van fondsen teneinde een dergelijke watergenerator te kunnen ontwikkelen, te produceren en te distribueren.
  • Het ontwikkelen van andere middelen die kunnen bijdragen aan de doelstelling zoals aangepaste filters en dergelijke.
  • Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen.
  • Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting.
  • Het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting, en het beheren van die fondsen

Zo staat de doelstelling beschreven in de statuten. statuten st Happy With Water

Krachtig geformuleerd: De stichting heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te voorzien van betrouwbaar drinkwater, daar waar dat nu niet vanzelfsprekend het geval is. Doel is om voor deze doelgroep “HET VERSCHIL” uit te gaan maken.

De stichting gaat zich op kortere termijn richten op het geschikt maken van een zgn. Atmosferische Watergenerator (AWG) voor de beoogde doelgroep, die op hinderlijke afstand van betrouwbaar zoet water leeft. Hiertoe dienen bestaande AWG’s aangepast te worden aan specifieke eisen. Deze eisen worden bepaald door de situatie waarin de doelgroep zich bevindt. Het doel is te komen tot een basic Watergenerator, aangepast aan de omstandigheden en de doelgroep. Deze basic Watergenerator kan in diverse varianten worden geleverd, aangepast aan de specifieke omstandigheden.

In eerste instantie wil de stichting zoveel mogelijk waterbronnen dichtbij huis creëren, bij mensen die dagelijks problemen hebben in het verkrijgen van betrouwbaar drinkwater. De stichting wil “Het Verschil”  maken voor die mensen die dagelijks problemen ondervinden in het verkrijgen van betrouwbaar drinkwater omdat zij verder dan 1 kilometer verwijderd zijn van een betrouwbare drinkwaterbron.

De stichting heeft de volgende stappen daarin geformuleerd:

  • Afronden haalbaarheidstudie.
  • Ontwikkelen prototype.
  • Productie en distributie.
  • Verder ontwikkelen aan de hand van gebruikservaringen en technologische ontwikkeling

statuten st Happy With Water

Huishoudelijk_reglement_stichting Happy With Water

KvK Uittreksel stichting Happy With Water

Jaarrekening 2016 

Jaarrekening 2017

Beleidsplan 2019 versie 1-19 Stichting Happy With Water

Beleidsplan-2020-versie-1-20-Stichting-Happy-With-Water-1 

Jaarverslag 2018

Privacy Statement

registratie nummer bij de belastingdienst: 8262.96.168

 Non-discrimination Statement

De stichting Happy With Water discrimineert niet op basis van huidskleur, ethnische afkomst, ras, sexuele geaardheid , godsdienst, nationaliteit, voorouders, staatsburgerschap, geslacht of geslachtelijke orientatie of uitingen daarvan of lichamelijke gebreken.